Genel Hükümlere Göre Vatandaşlık Kazanma Başvurularında İstenen Belgeler ve Başvuru Usulleri

Vatandaşlık başvuru sürecinde gerekli olan evraklar ve başvuru usulleri bu süreçle ilgilenen Nüfus ve vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiştir.

Bu yolla vatandaşlığın kazanılmasında yetkili makam İçişleri Bakanlığı’dır. TVK m.11’de bu şekilde vatandaşlığın kazanılması için sekiz şart öngörülmüştür. Gerekli şartlar;

 

 1. Kendi millî kanununa, vatansız ise Türk kanunlarına göre ergin ve ayırt etme gücüne sahip olmak,
 2. Başvuru tarihinden geriye doğru Türkiye’de kesintisiz beş yıl ikamet etmek
 3. Türkiye'de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile teyit etmek,
 4. Genel sağlık bakımından tehlike teşkil eden bir hastalığı bulunmamak,
 5. İyi ahlak sahibi olmak,
 6. Yeteri kadar Türkçe konuşabilmek
 7. Türkiye'de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini sağlayacak gelire veya mesleğe sahip olmak,
 8. Millî güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak.

 

Kesintisiz beş yıl ikamet etmek bakımından aranan ikamet süresi içinde toplam bir yılı geçmemek üzere Türkiye dışında bulunması ikamette kesinti anlamına gelmeyip aranan beş yıla dahil edilecektir.

 

Gerekli Evraklar:

 

 1. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden temin edilen başvuru formu
 2. Kişinin kimlik bilgilerini gösterir belge ve evli ise nüfus kayıt örneği ya da benzeri bir belge
 3. 2 tane 50x60 mm boyutunda biyometrik fotoğraf,
 4. Başvurucunun genel sağlık bakımından tehlike teşkil edecek bir hastalığı bulunmadığına ilişkin sağlık raporu.
 5. Hizmet bedelinin vezneye yatırıldığını gösteren makbuz
 6. Usulüne göre onaylanmış medeni halini gösteren belgenin noter tasdikli Türkçe tercümesi,
 7. Kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunu gösterir belge,
 8. Başvuru tarihinden itibaren geriye doğru beş yıl kesintisiz şekilde Türkiye'de ikamet ettiğine ilişkin yurda giriş ve çıkış tarihlerini gösteren İl Emniyet Müdürlüğünden alınacak belge.
 9. Başvuru tarihinden vatandaşlık işlemlerinin sonuçlandırılmasına kadar geçecek sürede yeterli olacak süreli ikamet izni.
 10. Türkiye'de kendisi ile varsa bakmakla sorumlu olduğu kişilerin geçimini sağlayabildiğine dair gelirini veya mesleğini gösteren vergi levhası, çalışma izni, taahhütname ya da bunların yerine geçebilecek belge.

 

Yukarıda açıklanan evraklar toparlandıktan ve dili Türkçe olmayanların yeminli tercümana çevirisi yaptırıldıktan sonra usulüne uygun şekilde başvuruda bulunulmalıdır.

 

Başvuru Makamı ve Usul;

 

 1. Başvurular yabancının yerleşim yerinin bulunduğu valiliğe bizzat kendisi tarafından ya da bu sürece dair verilmiş özel vekâletname ile yapılabilir.
 2. Yasal ikamet iznine dayanılmadan ya da yasal olmasına rağmen Türkiye'de yerleşme niyetini göstermeyen geçici amaçlarla alınan ikamet izniyle Türkiye'de ikamet edilmiş olması vatandaşlığın kazanılmasında geçerli ikamet olarak kabul edilmez.
 3. Başvurucunun gereken ikamet süresi içerisinde toplam altı aydan fazlasını yurt dışında geçirmesi veya geçerli ikamet iznine dayanmadan Türkiye'de bulunması ikamet süresinde kesinti yapar ve bu haller meydana gelmeden önceki süre ikamet hesabına dahil edilmez.
 4. Başvuru tarihi olarak kişinin başvuru dilekçesinin ilgili makam tarafından evrak kaydına alındığı tarih esas alınır.
 5. Yabancının başvuru sırasında ibraz ettikleri yabancı makamlardan alınan ve dili Türkçe olmayan belgelerin Türkçe tercümeli ve noter tasdikli olması gereklidir. 
 6. Müracaat ve işlemler yabancı kimlik numarası üzerinden yapılır.
 7. Vatandaşlığın kazanılmasında geçerli sayılmayan ikamet nedenleri ile Türkiye'de bulunan yabancının daha sonrasında geçerli sayılan bir nedenle ikamet izni alması halinde daha önceki ikamet süreleri de hesaba dahil edilir. (Turistik amaçlı ikamet izni için geçerli değildir).

 

Daha fazla bilgi için vatandaşlık başvurusu ve süreci hakkında Egra Hukuk’un uzman kadrosuna danışabilirsiniz.

Türk Vatandaşlığı Başvurusu: Gerekli Belgeler ve Adımlar! Hızlı ve güvenilir bilgi için uzman kadromuza danışın! - Egra Hukuk..