TEHDİT

 

 TCK Madde 106- (1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (Ek cümle:12/5/2022-7406/6 md.) Bu suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt sınırı dokuz aydan az olamaz. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikâyeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

(2) Tehdidin;

a) Silahla,

b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle,

c) Birden fazla kişi tarafından birlikte,

d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

(3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.

 

Açıklamalar:

 

TCK’nın tehdit suçunu düzenleyen 106. Maddesi ile korunan hukuki değer kişinin hareket etme ve karar verme özgürlüğüdür. Tehdit suçunun manevi unsuru ise kasttır yani bu suçun oluşması için failin başkasını tehdit ettiğini bilmesi ve istemesi gerekir.

Tehdit edilenin mağdur olması da şart değildir. Mağdurun bir yakını üzerinden tehdit edilmesi de suçun oluşması için yeterlidir.

Tehdit suçunun oluşması için fiilin yasadaki suç tanımına uygun olması yeterlidir. Tehdidin muhatap üzerinde etkisinin olup olmadığının bir önemi yoktur. Failin hareketlerinin mağduru etkilemeye, korkutmaya elverişli olması suçun oluşması için yeterlidir.

Tehdit suçunun korkutmaya elverişli olacak şekilde oyuncak silah ya da kuru sıkıyla işlenmesiyle de suç oluşur.

106/1/1’de tehlike suçunun temel şekli düzenlenmiştir bu halde kovuşturma resen yapılırken 106/1/2’de düzenlenen ve daha az cezayı gerektiren halde soruşturma ve kovuşturma yapılması mağdurun şikayetine bağlıdır.

106/3’te tehdit amacıyla başka suçlar işlenmesi halinde gerçek içtima kurallarının uygulanacağı düzenlenmiştir. Yani bu halde hem tehdit suçundan hem de işlenen diğer suç ya da suçlardan ayrı ayrı ceza verilecektir.

Tehdit suçu uzlaştırma kapsamındadır. Yani bu halde faille mağdur öncelikle uzlaştırılmaya çalışılacaktır. Uzlaşma kapsamını taraflar belirleyecektir.

Bu suç ile bir tüzel kişi yararına menfaat sağlanırsa tüzel kişi hakkında güvenlik tedbirine hükmedilir. (TCK m.111)

Bu konuda daha detaylı bilgi almak için egra hukuk bünyesindeki uzman kadromuzla iletişime geçebilirsiniz.

 

ŞANTAJ

 

TCK Madde 107- (1) Hakkı olan veya yükümlü̈ olduğu bir şeyi yapacağından veya yapmayacağından bahisle, bir kimseyi kanuna aykırı veya yükümlü̈ olmadığı bir şeyi yapmaya veya yapmamaya ya da haksız çıkar sağlamaya zorlayan kişi, bir yıldan üç̧ yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

(2) Kendisine veya başkasına yarar sağlamak maksadıyla bir kişinin şeref veya saygınlığına zarar verecek nitelikteki hususların açıklanacağı veya isnat edileceği tehdidinde bulunulması halinde de birinci fıkraya göre cezaya hükmolunur.

 

Açıklamalar:

 

            Şantaj suçunda fail mağduru bir şey yapmaya veya yapmamaya zorlar. Şantaj suçunun cezalandırılmasıyla bireyin karar verme ve hareket özgürlüğünün korunması amaçlanmıştır. Suçla amaçlanan değer şantaj suçunu tehdit suçundan ayırır. Suçun bu şekli genel kastla işlenebilir.

            Şantaj suçunun temel şekli olan 107/1’de mağdura kötülükten ya da saldırıdan bahisle zorlama söz konusu değildir. Fail hakkı olan veya yükümlü olduğu bir şeyden bahisle haksız çıkar sağlamak için mağduru zorlamaktadır. Şantaj suçunun oluşması manevi zorlama ile tamamlanır. Mağdurun zorlandığı fiili gerçekleştirmesi suçun oluşması için gerekli değildir. 

            İkinci fıkrada suçun yarar sağlama saikiyle işlenmesi hali düzenlenmiştir.  Bu maddedeki düzenlemeyle korunması amaçlanan hukuki değer kişinin kişinin şeref ve haysiyeti ile karar verme ve hareket özgürlüğüdür. Bu düzenleme ile açıklama ve isnat etme tehdidinde bulunulması fiillerinin bir kişinin şeref ve haysiyetine zarar verecek şekilde gerçekleştirilmesi hali de şantaj suçu kapsamına alınmıştır. Bu şekli ile suç özel kastla işlenebilir.

            Bu şekilde de suç tehdit edilme fiiliyle beraber tamamlanır. Mağdurun istenileni yapmış olması gerekmez.

            Her iki fıkrada öngörülen ceza aynıdır. Bu halde bir yıldan üç yıla akdar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezasına hükmedilebilir.

Bu suç ile bir tüzel kişi yararına menfaat sağlanırsa tüzel kişi hakkında güvenlik tedbirine hükmedilir. (TCK m.111)

Bu konuda daha detaylı bilgi almak için egra hukuk bünyesindeki uzman kadromuzla iletişime geçebilirsiniz.

 

CEBİR

 

TCK Madde 108- (1) Bir şeyi yapması veya yapmaması ya da kendisinin yapmasına müsaade etmesi için bir kişiye karşı cebir kullanılması halinde, kasten yaralama suçundan verilecek ceza üçte birinden yarısına kadar artırılarak hükmolunur.

Açıklamalar:

            Bu suçta korunmak istenen hukuki değer şantaj suçuyla aynıdır. Bu düzenleme ile kişinin karar verme ve hareket özgürlüğünün korunması amaçlanmıştır.

Cebir fiziksel güç kullanılarak kişinin iradesinin ve karar verme özgürlüğünün baskı altına alınmasıdır. Bu suçta fail mağduru cebir kullanmak suretiyle iradesini baskılayıp onu zorlamaktadır. Cebir aynı zamanda kasten yaralamaya neden olur. Kasten yaralama suçundan farklı olarak burada fail bir şeyi yapması veya yapmaması ya da kendisinin yapmasına müsaade etmesi için mağdura karşı cebir kullanmaktadır. 

Bu fiillerin kamu görevlisine karşı görevi sebebiyle işlenmesi halinde cebir değil görevi yaptırmamak için direnme suçu oluşur.

Madde metninde yaptırım olarak kasten yaralama suçundan verilecek cezanın belli oranda artırılması öngörülmüştür.

Bu suç ile bir tüzel kişi yararına menfaat sağlanırsa tüzel kişi hakkında güvenlik tedbirine hükmedilir. (TCK m.111)

Bu konuda daha detaylı bilgi almak için egra hukuk bünyesindeki uzman kadromuzla iletişime geçebilirsiniz.

 

Sıkça sorulan sorular

 

Tehdit suçu uzlaştırma kapsamında mıdır?

Tehdit suçunun mağdurunun faille uzlaşabilmesi mümkündür. Uzlaşma teklifi mağdura sunulmadan kovuşturmaya geçilmesi mümkün değildir.

 

Cebir nedir?

Cebir fiziksel güç kullanılarak kişinin iradesinin ve karar verme özgürlüğünün baskı altına alınmasıdır.

 

Şantaj suçu nasıl oluşur?

Şantaj suçu zorlama ya d tehdit fiili ile birlikte tamamlanır mağdurun isteneni yapıp yapmaması suçun oluşmasında etkili değildir.

Hukuki Meselelerde Yolunuzu Aydınlatıyoruz. Tehdit, Şantaj ve Cebir Suçlarını Anlamak ve Haklarınızı Korumak İçin Uzman Ekibimizle İletişime Geçin! Egra Hukuk.