TCK m.44

Fikri içtima kenar başlıklı TCK madde 44’e göre;

(1)İşlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet veren kişi, bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılır.

AÇIKLAMALAR:

Suçların içtimaı esasen gerçek içtima ve fikri içtima olmak üzere iki temel alt başlığa ayrılır.

  1. Gerçek İçtima

Gerçek içtima kurumuna TCK’da açıkça yer verilmemiştir. Gerçek içtimada suç sayısını fiil sayısı belirler. Olayda kaç tane suç varsa o kadar da ceza olur yani fail işlediği her suçtan ayrı şekilde cezalandırılır.  Örneğin fail hem arabanın camını kırmış hem içerisindeki eşyaları almışsa hem mala zarar verme suçundan hem de hırsızlık suçundan cezalandırılır.

Bileşik suç, zincirleme suç, fikri içtima ve geçitli suçta gerçek içtima kuralları uygulanmaz.

  1. Fikri İçtima

Kanunda suçların içtimaı başlığı altında yer alan 44. Madde fikri içtima kurumunu düzenlemektedir.

Burada işlenen bir fiil aynı anda birden fazla farklı suç oluşturur. Yani fail tek fiille birbirinden farklı suçlar işlemiştir. Bu halde fail en ağır cezayı gerektiren suçtan ceza alır. Örneğin birine hakaret etmek için tokat atan kişi hem hakaret hem kasten yaralama suçunu işlerken faile sadece kasten yaralamadan ceza verilir.

İşlediği bir fiil ile birden fazla farklı suçun oluşmasına sebebiyet veren kişi, bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılır.