TCK m.35

(1) Kişi, işlemeyi kastettiği bir suçu elverişli hareketlerle doğrudan doğruya icraya başlayıp da elinde olmayan nedenlerle tamamlayamaz ise teşebbüsten dolayı sorumlu tutulur.

(2) Suça teşebbüs halinde fail, meydana gelen zarar veya tehlikenin ağırlığına göre, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine on üç yıldan yirmi yıla kadar, müebbet hapis cezası yerine dokuz yıldan on beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Diğer hallerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir.

TEŞEBBÜSÜN ŞARTLARI:

  1. Kişinin işleyeceği suç bakımından kastının bulunması,
  2. Elverişli hareketlerle doğrudan icraya başlanması,
  3. Suçun, failin elinde olmayan nedenlerle tamamlanamaması.

 

AÇIKLAMALAR:

Kanun metni teşebbüsten sorumluluk için kişide suçu işleme kastının bulunmasını aramıştır. Dolayısıyla taksirli suçlar bakımından teşebbüs gündeme gelmez.

Neticesi sebebiyle ağırlaşan suçlarda kişi meydana gelen neticeyi istemediği için bu suçlar bakımından da teşebbüs gündeme gelmez.

Teşebbüsten söz edilebilmesi için elverişli hareketlerle suçun icrasına başlanmış olması gerekmektedir. Bu bakımdan kanun hazırlık hareketlerini cezalandırmamıştır. İcra hareketlerinin, failin işleme kastı bulunan suçu doğrudan işlemek için kalkıştığı hareketler olarak anlaşılması gerekmektedir. Failin icra hareketlerinin kast edilen suçun işlenmesinde elverişli olup olmadığı mahkemece takdir edilecektir.

Fail işleme kastı bulunan suçu kendi isteğiyle tamamlamamışsa gönüllü vazgeçme söz konusu olacakken başka bir dış etken yüzünden tamamlayamaması halinde teşebbüs söz konusu olacaktır.

Kanunun ilgili metni teşebbüs halinde verilecek cezaları belirlemiştir. Teşebbüs halinde sonuç ceza; kast edilen suç için öngörülen cezadan somut olayın özelliklerine ve meydana gelen zararın ölçüsüne göre kanunda belirtilen oranlarda indirim yapılarak belirlenecektir. 

Kanun metni teşebbüsten sorumluluk için kişide suçu işleme kastının bulunmasını aramıştır. Dolayısıyla taksirli suçlar bakımından teşebbüs gündeme gelmez.