MİRASTA İSTİHKAK DAVASI

 

            Miras sebebiyle istihkak davası TMK’nın Üçüncü kitabında mirasın geçmesinin sonuçları kısmında 637 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir.

 

Koşulları TMK m. 637:

 

Yasal veya atanmış mirasçı, terekeyi veya bazı tereke mallarını elinde bulunduran kimseye karşı mirasçılıktaki üstün hakkını ileri sürerek miras sebebiyle istihkak davası açabilir.

Bu davada hâkim, mirasçılık sıfatıyla ilgili uyuşmazlıkları da çözer.

Hâkim, davacının istemi üzerine hakkın korunması için davalının güvence göstermesi veya tapu kütüğüne şerh verilmesi gibi gerekli her türlü önlemi alır.

 

Hükümleri TMK m. 638:

 

            Miras sebebiyle istihkak davasının kabulü hâlinde, tereke veya terekeye dahil mal, davacıya zilyetliğe ilişkin hükümler uyarınca verilir.

 

Miras sebebiyle istihkak davasında davalı, tereke malını zamanaşımı yoluyla kazandığını ileri süremez.

 

Zamanaşımı TMK m.639:

 

Miras sebebiyle istihkak davası, davacının kendisinin mirasçı olduğunu ve iyiniyetli davalının terekeyi veya tereke malını elinde bulundurduğunu öğrendiği tarihten başlayarak bir yıl ve herhâlde mirasbırakanın ölümünün veya vasiyetnamenin açılmasının üzerinden on yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.

İyiniyetli olmayanlara karşı zamanaşımı süresi yirmi yıldır.

 

 

AÇIKLAMALAR:

 

            Yasal veya atanmış mirasçının terekeye dahil olan bir malı ya da malları haksız olarak elinde bulunduran kişiye karşı bu malların iadesinin yapılmasını sağlamak amacıyla mirasçılıktan kaynaklanan üstün hakkına dayanarak açacağı davadır (zilyet olmayan mirasçı haksız zilyede açar davayı).

 

Mirasta istihkak davasının konusuna terekeyi oluşturan her türlü malvarlığı (alacak hakları, taşınır eşya, taşınmaz eşya vs.) girer.

 

            Bu dava haksız zilyede açılır dolayısıyla zilyetliği hakka dayanan kişiye karşı bu dava açılamaz.  

            Terekeye ait malı mirasçı sıfatıyla elinde bulundurana karşı açılabilecek olan dava mirasın paylaşılmasıdır. Bu halde yani zilyedin mirasçı olduğu halde istihkak davası açılamaz.

            Davacı, mirasçı olduğunu ve üzerinde istihkak iddia edilen malın terekeye ait olduğunu ispat etmelidir. Davalı ise zilyetliğinin hakka dayandığını ispat etmekle mükelleftir.

Bu sebeple açılacak davada talebe ek olarak sebepsiz zenginleşmenin iadesi, tazminat ödenmesi ya da tapu sicilinin düzeltilmesi gibi istemlerin de eklenmesi mümkündür.  

 

Miras Sebebiyle İstihkak Davasında Görevli ve Yetkili Mahkeme:

 

Ölenin yerleşim yeri asliye hukuk mahkemesi açılacak istihkak davasını görmeye yetkili ve görevlidir.

 

Miras Sebebiyle İstihkak Davasında Zamanaşımı:

 

            Türk Medeni Kanun’un 639. Maddesinde düzenlendiği üzere davacının mirasçılığı ile davaya konu malın terekeye ait olup haksız zilyedin elinde bulunduğunu öğrenmesinden itibaren bir yıl ve iyi niyetli haksız zilyede karşı her halde murisin ölümünden itibaren on yıldır. Fakat  bu on yıllık süre iyi niyetli zilyet için öngörülmüştür eğer haksız zilyet aynı zamanda kötü niyetli ise genel zamanaşımı süresi on yıl değil, yirmi yıl olarak uygulanacaktır.

Bu konuda daha detaylı bilgi almak için Egra hukuk bünyesindeki uzman kadromuzla iletişime geçebilirsiniz.

 

Sıkça Sorulan Sorular:

 

  • Koşulları nedir?

 

      Bu dava haksız zilyede açılır dolayısıyla zilyetliği hakka dayanan kişiye karşı bu dava açılamaz. 

      Terekeye ait malı mirasçı sıfatıyla elinde bulundurana karşı açılabilecek olan dava mirasın paylaşılmasıdır. Bu halde yani zilyedin mirasçı olduğu halde istihkak davası açılamaz.

 

  • Hangi durumlarda söz konusu olur?

 

Yasal veya atanmış mirasçının terekeye dahil olan bir malı ya da malları haksız olarak elinde bulunduran kişiye karşı bu malların iadesinin yapılmasını sağlamak amacıyla mirasçılıktan kaynaklanan üstün hakkına dayanarak açar davayı. (Zilyet olmayan mirasçı haksız zilyede açar davayı).

Miras Hakkınızı Koruyun! Egra Hukuk olarak Miras Sebebiyle İstihkak Davalarında Yanınızdayız. Haklarınız için Profesyonel Destek Alın!