TCK m.29

Haksız Tahrik kenar başlıklı TCK m.29’a göre “Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen kimseye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine on sekiz yıldan yirmi dört yıla ve müebbet hapis cezası yerine on iki yıldan on sekiz yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer hallerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir.”

KOŞULLARI:

  • Haksız fiil ile işlenen suç arasında nedensellik ilişkisi olması gerekir,
  • Haksız fiilin kişide tahrik oluşturacak haksız bir fiil işlenmesi,
  • Haksız fiilin kişide hiddet veya şiddetli eleme yol açması.
  • İşlenen haksız fiil nedeniyle mağdur olan kişinin hiddet veya şiddetli elemle bir suç işlemesi
  • Kişinin haksız fiil içerisinde işlediği suçu kendisini mağdur eden fiilin failine yöneltmesi.

AÇIKLAMALAR:

      Haksız tahrik bir cezasızlık nedeni olmamakla birlikte kanundaki ilgili maddesinde ceza sorumluluğunu azaltan bir neden olarak  düzenlenmiştir yani sadece kişiye verilecek cezada kanunda öngörülen sınırlar dahilinde bir indirim sağlamaktadır.

            Haksız tahrik konusu olaylarda esasen iki haksız fiil bulunmaktadır. İşlenmesi dolayısıyla mağduriyete yol açan ilk haksız fiil ve bu ilk haksız fiilin şahsında şiddetli elem veya hiddet oluşturduğu mağdurun ilk faile yönelik işlediği ikinci fiil. Kişinin haksız tahrikten faydalanması için işlediği suçu bu haksız fiili işleyen kişiye karşı işlemiş olması gerekir.

            Yasada bu iki fiil arasında bir zaman sınırı öngörülmemiştir. Önemli olan iki fiil arasında nedensellik bağı bulunması ve ikinci fiilin, failinin içinde bulunduğu hiddet ve şiddetli elemin devam ettiği sırada işlenmesidir.

            Haksız tahrike yol açan eylemin TBK kapsamında haksız fiil oluşturması ya da suç olması gerekmez. Bu eylemin haksız olup olmaması mahkemece somut olayın özelliklerine göre takdir edilir. Bu eylemin failinin ceza ehliyeti olup olmaması da haksız tahrik indirimi uygulanmasında önem taşımaz.

Haksız tahrike yol açan şahsa bu nedenle bir yaptırım uygulanmış olması ya da bunun infaz edilmiş olması da haksız fiil hükümlerinin uygulanmasına engel değildir.

Herhangi bir suçun mağduruna karşı işlenen haksız fiiller sonucunda haksız tahrik indiriminden yararlanılamaz. Cinsel suçlarda ve töre saikiyle işlenen suçlarda mağdurun haksız olan ve tahrike yol açabilecek hareketinden bahsedilemeyeceğinden bu suçlarda haksız tahrik hükümleri uygulanmaz.

Haksız Tahrik kenar başlıklı TCK m.29’a göre “Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen kimseye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine on sekiz yıldan yirmi dört yıla ve müebbet hapis cezası yeri