TCK Madde 125

 

(1) Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldıran kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Mağdurun gıyabında hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle ihtilat ederek işlenmesi gerekir.

(2) Fiilin, mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkrada belirtilen cezaya hükmolunur.

(3) Hakaret suçunun;


a) Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı,


b) Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı,

c) Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle,
İşlenmesi halinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.


(4) Hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılır.


(5) Kurul hâlinde çalışan kamu görevlilerine görevlerinden dolayı hakaret edilmesi hâlinde suç, kurulu oluşturan üyelere karşı işlenmiş sayılır. Ancak, bu durumda zincirleme suça ilişkin madde hükümleri uygulanır.

 

AÇIKLAMALAR:

 

Hakaret suçu Ceza Hukukunda Şerefe Karşı Suçlar içerisinde yer almaktadır. Bu suçun unsurlarının oluşup oluşmadığı, verilecek ceza ve hukuki süreçler hakkında detaylı bilgi vererek sizlerin yönlendirilmesi ve işlerin takibi için Egra hukuk bünyesindeki uzman kadromuz sizlerin yanında olacaktır.

 

Suçla Korunan Hukuki Değer:

 

Hakaret fiilinin cezalandırılmasıyla korunması amaçlanan hukuki değer kişinin haysiyet, şeref ve toplum içindeki itibarıdır. Dolayısıyla bu düzenlemeyle amaçlanan husus kişinin saygınlığını korumaktır.

 

 1. Suçun Faili ve Mağduru:

 

Hakaret suçunun mağduru sadece gerçek kişilerdir. Tüzel kişiler bu suçun mağduru olamaz.

Hakaret suçunun mağdurunun kamu görevlisi olması ve yerine getirdiği kamu görevinden dolayı işlenmesi halinde verilecek ceza artırılır.

Hakaret suçunun basın yoluyla işlenip tamamlanabilmesi için basılmış eserde hakaret suçunun yer alması yeterli olmayıp ayrıca eserin basılmış ve yayınlanmış olması gerekmektedir. Basılmış eserin yayınlanması suçun oluşması için zorunludur.

Mağdurun belli olması değil, belirlenebilir olması gerekli ve yeterlidir. Mağdurun adını vermeden kim olduğunun anlaşılacağı şekilde hakaret edilmesi de mağduriyetin oluşması için yeterlidir. Hedef alınan kişi belirlenebilir olmazsa suç da oluşmaz.

 

 1. Suçun Maddi Unsuru:

 

Hakaret suçu seçimlik hareketle işlenebilen bir suçtur. Kanunun metninde düzenlenmiş bu seçimlik hareketler suçun maddi unsurunu oluşturmaktadır. Bu şekilde düzenlenmiş seçimlik hareketler somut bir fiil ya da olgu isnat edilmesi ya da sövülmesi suretiyle kişinin onur, şeref ve saygınlığına saldırmaktır.

Bu suçun huzurda işlenmiş sayılabilmesi için hakaretin mağdur tarafından öğrenilmesi gerekli ve yeterlidir, yüz yüze hakaret edilmesi şart değildir. Fiilin mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi halinde de huzurda hakaret haliyle aynı şekilde cezalandırılacaktır.

Mağdurun gıyabında yapılan hakaretin cezalandırılabilmesi için fiilin en az üç kişiyle birlikteyken işlenmesi gerekir. Bu halde hakaret filini mağdur dışında en az üç kişinin sanıktan öğrenmesi, işitmesi gereklidir.

 

 1. Suçun Manevi Unsuru:

 

Hakaret suçunun oluşması için genel kast yeterlidir. Yani failin suç işlediği bilmesi ve istemesi yeterlidir. Failin başka bir amacının olup olmamasının bir önemi yoktur.

 

 1. Hukuka Aykırılık Unsuru:

 

Hakaret suçuna özgü kanunda düzenlenmiş hukuka uygunluk nedeni iddia ve savunma dokunulmazlığıdır.

Bunun dışında hakaret suçunun hukuka uygunluk nedenleri; eleştiri hakkı, terbiye etme hakkı, kanun hükmünü veya amirin yerine getirme, haber verme hakkı ve mağdurun rızası halleridir.

 

 1. Suçun Nitelikli Halleri:

 

Hakaret suçunun daha ağır cezayı gerektiren nitelikli halleri kanunun 125/3. fıkrasında düzenlenmiştir. Bu düzenlemeye göre nitelikli haller;

f.1. Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmesi.

f.2. Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı işlenmesi.

f.3. Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle işlenmesi.

f.4. Hakaretin alenen işlenmesi halinde.

Bu hallerde verilecek cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz. Ayrıca kanun metninin 4. fıkrasında da hakaretin alenen işlenmesi halinde ceza altıda biri oranında artırılacağı düzenlenmiştir.

Bu konuda daha fazla bilgi almak için Egra hukuk bünyesinde yer alan ve alanında uzman olan ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

 

Sıkça Sorulan Sorular:

 

Hakaret suçu nasıl oluşur?

 • Hakaret suçu mağdurun şeref ve haysiyetini rencide edebilecek şekilde hareket edilmesiyle oluşur. Şeref ve haysiyetinin rencide edilmesi hali her durumun kendi şartlarına göre değerlendirilir.

 

Hakaret suçunun nitelikli halleri nelerdir?

 1. Kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlenmesi.
 2. Dini, siyasi, sosyal, felsefi inanç, düşünce ve kanaatlerini açıklamasından, değiştirmesinden, yaymaya çalışmasından, mensup olduğu dinin emir ve yasaklarına uygun davranmasından dolayı işlenmesi.
 3. Kişinin mensup bulunduğu dine göre kutsal sayılan değerlerden bahisle işlenmesi.
 4. Hakaretin alenen işlenmesi halinde.
 5. Hakaretin alenen işlenmesi

Onur, Şeref ve Saygınlığına Saldıran Hakaret Suçu Ciddi Sonuçları Beraberinde Getirir. TCK Madde 125'a Göre Cezaları Öğrenin ve Haklarınızı Egra Hukuk ile Koruyun.