TCK Madde 157- (1) Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş̧ yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası verilir.

Dolandırıcılık suçu hileli davranışlarda bulunarak birisini aldatmak suretiyle onun veya bir başkasının zararına olacak şekilde kendisine veya bir başkasına fayda sağlanması şeklinde oluşur.

 

Dolandırıcılık Suçunun Oluşabilmesi İçin Gereken Şartlar:

 

  1. Hileli davranış
  2. Aldatma
  3. Zarar
  4. Yarar

 

 

Fail genel kast ile harekete geçip hileyle olmayan bir durumu olmuş göstererek ya da olanı farklı ve aldatıcı şekilde yansıtarak mağdurun yanılmasına sebep olmaktadır. Mağdur aldatıldığı için failin zilyet olmasına rıza gösterir.

Hile, suçun mağdurunun hataya düşmesine sebep olan her türlü davranış ve sözlerdir. Hilenin susma şeklinde olması da mümkündür fakat hilenin bilerek ve isteyerek yapılması ve zararın bu hileli davranıştan kaynaklanması yani arada uygun nedensellik bağının bulunması gerekmektedir. Bu hileli davranışın kandırabilecek nitelikte olması gerekmez. Mağduru aldatacak nitelikte olması yeterli ve gereklidir.

Algılama yeteneği bulunmayan birisinin aldatılması halinde dolandırıcılık değil de hırsızlık suçu oluşur.

Mağdur düşürüldüğü yanılgı sonrasında yaptığıyla kendisinin ya da bir başkasının zararına olacak şekilde faile ya da bir başkasına yarar sağlamaktadır. Sağlanan bu yararın haksız olması şart değildir.

Suç yarar sağlanmasıyla tamamlanır. İcra hareketlerinin başlamasından yarar sağlanıncaya yani suç tamamlanıncaya kadar bu suça teşebbüs mümkündür. Bu suçun teşebbüs halinde kalması da ceza verilmesini gerektirir.

Dolandırıcılık suçu bir hukuki ilişkiden kaynaklanan alacağı tahsil amacıyla işlenirse faile verilecek ceza hafifletilir. Dolandırıcılık suçunun temel şekli şikâyete bağlı değilken bu şekilde işlenmesi halinde kovuşturulması şikâyete bağlıdır.

 

DOLANDIRICILIK SUÇUNUN NİTELİKLİ HALLERİ (TCK m. 158)

 

Dolandırıcılık suçunun madde metninde yazan şekillerde işlenmesi halinde kişiye verilecek ceza kanunda yazan oranlarda ağırlaştırılır.

1- Dinî inanç̧ ve duyguların istismar edilmesiyle, 2- Kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor startlardan yararlanarak,

3- Kişinin algılama yeteneğinin zayıflığından yararlanarak, 4- Kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu meslek kuruluşlarının, siyasi parti, vakıf veya dernek tüzel kişiliklerinin araç̧ olarak kullanılmasıyla, 5- Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına olacak şekilde, 6- Bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç̧ olarak kullanılmasıyla,   

7- Basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanarak, 8- Tacir veya şirket yöneticisi olan ya da şirket adına hareket eden kişilerin ticari faaliyetleri sırasında; kooperatif yöneticilerinin kooperatifin faaliyeti çerçevesinde, 9- Serbest meslek sahibi kişiler tarafından, mesleklerinden dolayı kendilerine duyulan güvenin kötüye kullanılmasıyla, 10- Banka veya diğer kredi kurumlarınca tahsis edilmemesi gereken bir kredinin açılmasını sağlamak amacıyla, 11- Sigorta bedelini almak amacıyla, 12- Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesiyle,

13- Kamu görevlileriyle ilişkisinin olduğundan, onlar nezdinde hatırı sayıldığından bahisle ve belli bir işin gördürüleceği vaadiyle aldatılıp, başkasından menfaat temin etmek suretiyle işlenmesi halinde.  

 

Faile Verilecek Ceza

 

Dolandırıcılığın Türk ceza kanunu’nun 157. Maddesinde düzenlenen temel şeklinde verilecek ceza bir yıldan beş̧ yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasıdır.

Dolandırıcılık suçunun daha az cezayı gerektiren hali olan bir hukuki ilişkiden kaynaklanan bir alacağın tahsiline yönelik işlenmesi durumunda şikâyet olması halinde verilecek ceza altı aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır.

Olayda Türk ceza kanunu’nun 158. Maddesinde düzenlenen ve yukarıda açıklanan durumların bulunması halinde suçun cezası üç̧ yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezasıyken, yukarıdaki 5,6,10,11,12 numaralı kenar başlıklarının olayda var olması halinde hapis cezasının alt sınırı dört yıldan, adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz.

Dolandırıcılık suçunun üç ya da daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde verilecek ceza yarı oranında; örgüt faaliyeti bünyesinde işlenmesi halinde de ceza bir katı oranında artırılarak verilir.

Ayrıca dolandırıcılık suçu uzlaşma hükümleri kapsamındadır. Mağdurla uzlaşma sağlanması ve uzlaşılan şartların yerine getirilmesi halinde soruşturma evresinde Kovuşturmaya Yer Olmadığına; kovuşturma evresinde Davanın Düşmesine karar verilir.

Egra hukuk olarak tüm bu süreçte danışanlarımıza gerekli tüm bilgi ve desteği sunmaktayız.

Bu konuda daha fazla bilgi almak için Egra Hukuk bünyesinde yer alan ve alanında uzman olan ekibimizle iletişime geçebilirsiniz.

 

Sıkça Sorulan Sorular:

 

Alacağını Tahsil Amacıyla Dolandırmanın Cezası Nedir?

Dolandırıcılık suçunun daha az cezayı gerektiren hali olan bir hukuki ilişkiden kaynaklanan bir alacağın tahsiline yönelik işlenmesi durumunda şikâyet olması halinde verilecek ceza altı aydan bir yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır.

 

Dolandırıcılık suçu hangi halde oluşur?

Dolandırıcılık suçu hileli davranışlarla birisini aldatarak onun veya bir başkasının zararına olacak şekilde kendisine ya da bir başkasına yarar sağlanması suretiyle oluşur.

 

Faille anlaşma sağlanması halinde ne olur?

Dolandırıcılık suçu uzlaşma hükümleri kapsamındadır. Mağdurla uzlaşma sağlanması ve uzlaşılan şartların yerine getirilmesi halinde soruşturma evresinde kovuşturmaya yer olmadığına; kovuşturma evresinde davanın düşmesine karar verilir.

Göz Yanıltan Dolandırıcılığın Perde Arkası: Hileli Oyunlar, Zararlar ve Yararlar. Suçun Sırları ve Ceza Hükümleri İçin Tıklayın! Egra Hukuk.