TCK m.42

(1)Biri diğerinin unsurunu veya ağırlaştırıcı nedenini oluşturması dolayısıyla tek fiil sayılan suça bileşik suç denir. Bu tür suçlarda içtima hükümleri uygulanmaz.

AÇIKLAMALAR:

Biri diğerinin unsurunu veya ağırlaştırıcı nedenini oluşturduğu için tek fiil sayılan suçlardır. Bu durumda temeldeki ya iki farklı suç birleşerek tek bir suç oluşturmakta ya da bu suçlardan biri diğerinin ağırlaştırıcı nedenini oluşturmaktadır.

Örneğin yağma suçunda cebir veya tehdit suretiyle başkasına ait bit mal edinilmektedir bu suçta cebir, tehdit veya hırsızlık suçlarından değil yağma suçundan ceza verilir.

Bileşik suçlara da teşebbüs mümkündür. Bileşik suçu oluşturan suçlardan birisinin affa uğraması bileşik suçun da affa uğramasına neden olmaz örneğin cebir suçu affa uğrarsa bundan yağma suçu etkilenmez. Bileşik suçu oluşturan suçlardan birinin şikayete bağlı olması bileşik suçu da şikayete tabi kılmaz.

Bileşik suç bölünemez.

Kanunda ilgili maddenin son cümlesine göre bileşik suçlarda içtima hükümleri uygulanmaz.

Biri diğerinin unsurunu veya ağırlaştırıcı nedenini oluşturduğu için tek fiil sayılan suçlardır. Bu durumda temeldeki ya iki farklı suç birleşerek tek bir suç oluşturmakta ya da bu suçlardan biri diğerinin ağırlaştırıcı nedenini oluşturmaktadır.